100.000 Ft értékben felöltöztetünk tetőtől-talpig!

-Stílust váltanál, de nem tudod hogyan kezdj hozzá?

-Nem tudod, mi is állna jól Neked igazán?

-Tedd meg az első lépést, hogy igazi Hercegnővé varázsolhassunk!

Töltsd ki a lenti regisztrációt!

A játék időtartama: 2019.02.08-2019.05.31. Sorsolás: 2019. június 3.

 

 

 

Név
Cím
Telefonszám
e-mail cím
Magasságod
Testsúlyod
Általában milyen méretű ruhákat vásárolsz?
XS (34)
S (36)
M (38)
L (40)
XL (42)
XXL (44)
3XL (46)
4XL (48)
5XL (50)
Néhány mondatban írd meg nekünk, mi az, amin változtatni szeretnél, vagy mi az, amiben segíthetünk! Ha pusztán csak örülnél egy új ruhatárnak, természetesen azt is tudasd velünk :)
Mellékelj egy hónapnál nem régebbi egész alakos (RUHÁS) fotót Magadról! Természetesen a fotót nem adjuk ki más részére, az a játék végén törlésre kerül rendszerünkből!
Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, megismertem és elfogadom az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN foglaltakat
Elfogadom

 

 

 

Játékszabályzat:

ÁTVÁLTOZTATUNK”

 

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a FASHIONBOX.HU (Hajkó István Jánosné egyéni vállalkozó székhely: 2030 Érd, Aradi utca 36., adószám: 67867341-1-33, nyilvántartási szám: 50875504, a továbbiakban: Szervező) által szervezett Átváltoztatunk elnevezésű nyereményjátékra, amely a FASHIONBOX.HU online felületen, azaz a fashionbox.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldalon) érhető el.

 

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Weboldalon elérhető és megtekinthető.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a Promócióban a jelen játékszabályzatban (”Szabályzat”) írtak szerint érvényes JELENTKEZÉST ad le, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;

  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, nem valós adatokat tartalmazó jelentkezést küld el, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Szervező kizárólag azokat az online jelentkezéseket tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el jelentkezését a Weboldalon, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a jelentkezés elküldésével kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.

jelentkezés elküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező  az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

jelentkezést a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

A Promócióból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek  okoztak.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

  • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;

  • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

  • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

  • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;

  • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a jelentkezését is érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

2. A Játék leírása

 

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott promóciós időszakban a főnyereményért elküldik jelentkezésüket a  fashionbox.hu web-felületen keresztül. Kizárólag valós név, lakcím, telefonszám és valós e-mail cím megadásával lehet a nyereményjátékban pályázni.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. február 08. 08:00:00 óra és 2019. május 31. 23:59 óra között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelenkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a)a Játékfelületek valamelyikén az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal valamint email címükkel egyezőek legyenek,

valamint az a) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény kézbesítésének ideje alatt.

 

A Játékosnak a fashionbox.hu weboldalon a játékot követően meg kell adnia a jelentkezéshez szükséges adatokat: személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (vezetéknév, keresztnév) és e-mail cím, telefonszám, lakcím, valamint magasság, testsúly önmagát ábrázoló egy hónapnál nem régebbi egész alakos ruhával ellátott fotó mellékelése. A Játékos a személyes adatok kitöltése, valamint a Játékszabályzat elolvasása után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat, valamint hozzájárul megadott személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a cél megvalósulásáig. A Játékosok a jelentkezés során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli. Egyszer van lehetősége egy adott Játékosnak jelentkezést leadni, többszöri jelentkezését a rendszer egy jelentkezésként kezeli.

 

A jelentkezés elküldését követően a Játékos a rendszer által automatikusan generált levélben értesül a jelentkezés elküldéséről. Abban az esetben, amikor a Játékos a sorsolás alkalmával kiválasztásra kerül, mint Nyertes, arról e-mail üzenetben kap értesítést 5 munkanapon belül. A nem nyertes státuszról a rendszer nem küld értesítést azon Játékosok számára, akik a nyereményjátékban semmilyen Nyereményt nem nyertek.

 

A Promócióba beérkező jelentkezéseket a rendszer a szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.

 

5. Nyeremény

Szervező által a Promóció során a következő nyeremény kerül  telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:

Fődíj:

-1 db 100.000 Ft értékű ruha kollekció

A teljes játék ideje alatt összesen 1 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akivel egyidejűleg 2 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező és a nyertes kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a nyertesek oldalán.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A nyertes sorsolása a Szervező telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolás útján történik.

Visszamenőleg a teljes játékperióduson belüli fődíj nyertes sorsolása történik, időpontja: 2019. június 3. 17 óra

Az 5. pontban meghatározott nyereményt („Nyeremény”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes jelentkezést küldenek el a 4. pontban foglaltak szerint, és a részvételhez szükséges hozzájárulásukat nem vonják vissza.

A Nyertes meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő módon történik. A Nyertes neve a sorsolást követően bárki által szabadon megtekinthető, a játék Weboldalán található Nyertes menüpont alatt.

A sorsolás alkalmával Szervező a nyereményhez 2 fő Tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes Játékos jelentkezése a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 8. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget Szervező a 6. pont szerint meghatározott Tartaléknyertest állít be a Nyertes helyett. A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Nyertes vagy a mögöttük álló Tartaléknyertes jelentkezése bármely okból érvénytelen vagy egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 8. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes jogosult. A Tartaléknyertes helyébe is léphet Tartaléknyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló Tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

 

 

7. Nyertesek értesítése

A Fődíj nyertes által a jelentkezés során megadott e-mail címre a Szervező nyertes értesítőt küld, (”Nyertes értesítés”).

Szervező a fődíj nyertese számára a sorsolást követő 5 munkanapon belül a Játékos által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Szervező e-mailben kapcsolatba lép  a fődíj nyertesével, amelynek során a nyertesnek 5 munkanapon belül jelentkeznie („válaszolnia”) kell a kapott” Nyertes értesítés” tárgyú emailre, a nyeremény határidőn belüli átadása érdekében.

A fődíj nyertesével a Szervező 5 munkanapon belül két alkalommal kísérel e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben az első nyertes értesítő e-mail üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Szervezőnek nem sikerül kapcsolatba lépnie a fődíj nyertesével, akkor Nyereménye a 6. pont szerinti Tartaléknyertest illeti meg.

A nyertest a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolás napján értesíti.

 

A Szervező a nyertes nevét a Weboldalon a sorsolás napján teszi közzé.

 

Szervező a nyeremény kézbesítéséhez szükséges mértékben egyeztet a nyertessel a kézbesítés részleteiről.

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. 

Kezelt adatok

Név, cím, email cím, telefonszám, testsúly, testmagasság, fénykép

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni. 

Az adatkezelés jogalapja

A résztvevők önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ →

További információkért vagy kérdéssel az atvaltoztatunk@shopmail.hu e-mail címre írhatsz nekünk!

Webáruház készítés